top of page

Електронна бібліотека

Українська мова з методикою навчання

Методика навчання української мови в початковій школі: навч.- метод. посібник для студ. ВНЗ / за наук. ред. М. С. Вашуленка. К. : Літера ЛТД, 2011. 364 с.

Олійник І. С. Методика викладання української мови в середній школі / І. С. Олійник, В. К. Іваненко, Л. П. Рожило, О. С. Скорик. К. : Вища школа, 1979. 311 с.

Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах / В. Ф. Дороз. К.: Центр учбової літератури, 2008. 386 с.

Методика викладання української мови : навч. посібник / С. І. Дорошенко, М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко ; за ред. С. І. Дорошенка. - 2-е вид., перероб. і допов. К. : Вища школа, 1992. 398 с.

Коваль Г. П. Методика викладання української мови у початкових класах / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач, З. О. Захарчук. Рівно: РДГУ, 2002. 113 с.

Українська мова з методикою навчання в початкових класах. Інтегрований курс : підручник / за ред.: А. П. Каніщенко, Г. О. Ткачук. К. : Промінь, 2003. 232 с.

Коваль Г. П. Методика читання : навч. посібник/ Г. П. Коваль, Л. І. Іванова, Т. Б. Суржук. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. 280 с.

Косяк О. В. Основи культури і техніки мовлення : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2014. 189 с.

Корчинська Н. Ю. Сучасна українська мова. Синтаксис : навчально-методичний посібник. Біла Церква, 2017. 104 с.

Методика навчання математики

Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових класах: навч. посібник / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. 3-є вид., перероб. і  доп. Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2006. 336 с.

Коваль Л. В. Методика навчання математики: теорія і практика: підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.] / Л. В. Коваль, С. О. Скворцова.  Харків: ЧП «Принт-Лідер», 2011. 414 с.

Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових класах : навчальний посібник / М. В. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. 4-те вид., переробл. і доп. Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2014. 360 с.

Сокол С. І. Методика навчання математики: збірник завдань для практичних занять. Біла Церква. 2018. 59 с.

Педагогіка і психологія

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: методичні рекомендації до виконання   самостійної роботи. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. 132 с.

Бодрик Н. В., Літвін Ю. О. Педагогіка: тестові завдання. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б.П.», 2017. 40 с.

Міщенко Т. О. Основи педагогічної майстерності: практикум. Біла Церква, 2018, 146 с.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІІ. Фаховий модуль. Психологія : навчальний посібник / за ред. Т.Л. Панченко. Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2017. 138 с.

Панченко Т. Л. Методичні рекомендації щодо організації психологічного і соціального супроводу інклюзивного навчання // Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. №3(197). 2017. 

​​

Методика навчання природознавства, основ здоров'я

Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах [Текст] : навч. посібник / Т. М. Байбара. 2-ге вид. К. : Веселка, 1998. 334 с.

Височан Л. М. Методика викладання природознавства: курс лекцій. Навчально-методичний посібник для студентів ОКР «Бакалавр» галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки: 6.010102 Початкова освіта/Л. Височан. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 170 с.

Литвин О. П. Практикум з методики навчання природознавства. Біла Церква, 2013. 64 с.

Методика навчання предмета «Основи здоров’я»: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи / авт.-уклад. О. П. Литвин, О. В. Тимченко. Біла Церква: ФОП «Кірілін Б. П.». 2018. 70 с.

Методика навчання іноземних мов

Методика навчання іноземних мов у загальноосвіт ніх навчальних закладах : підручник / Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін. К. : ВЦ «Ака­демія», 2010. 328 с. (Серія «Альма-матер»).  

Чекаль Г. С. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г. С. Чекаль,  О. А. Палій, С. І. Потапенко, І. Ф. Андрійко. Ніжин: вид-во Ніжинського державного університету. 322 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах [Текст] : підручник  для студ. ВНЗ / кол. авт. під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. 2-ге вид., випр. і перероб. К. : Ленвіт, 2002. 327 с. 

Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Біла Церква, 2017. 56 с.

Счастлива О. Д. Література країни, мова якої вивчається: практикум. Біла Церква, 2017. 76 с.

Фонетика англійської мови : навчально-методичний посібник / уклад. О. А. Жало, І. М. Кошинська. Біла Церква. 2016. 136 с.

Граматика англійської мови : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Жало. Біла Церква. 2016. 164 с.

Кошинська І. М., Жало О. А. Англійська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник. Біла Церква. 2015. 84 с.

Методика навчання образотворчого мистецтва

Сухорукова Г. В.  Обра­зотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник / Г. В. Сухорукова, О. О.Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур; за заг. ред. Г. В. Сухорукової. К.: Слово, 2010. 376 с.: іл. 

Методика трудового навчання

Веремійчик І. М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посібник / І. М. Веремійчик. Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. 276 с.

Хорунжий, В. І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання [Текст] / В. І. Хорунжий. - Тернопіль : Астон, 2003. 220 с.

Методика фізичної культури

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І / Б. М. Шиян. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. 272 с.

Москаленко Н. В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія / Н. В. Москаленко. Дніпропетровськ: Вид-во  «Інновація», 2007. 252 с.
Буллі В. О. Теорія і методика фізичного самовдосконалення: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. О. Буллі. Донецьк: ДонУЕП, 2009. 50 с.

Ванджура В. Я. Основи здоров'я і фізична культура 1 клас / В. Я. Ванджура, О. В. Бірюков. Тернопіль: Астон, 2005. 286 с.
Васьков Ю. В. Система фізичного виховання. 1-4 класи / Ю. В. Васьков. X.: Вид-во «Ранок», 2009. 24 с. (Бібліотека вчителя фізичної культури).
Загальнорозвивальні та гімнастичні вправи: навчально-методичний посібник / упоряд. В. П. Бакалій. Х.: Ранок, 2010. 192 с.

1 / 1

Please reload

bottom of page